กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน (ผู้ก่อตั้งกองภาพยนตร์ เผยแผ่ข่าว)
01/01/04

กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ฯ ประสูติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๔ เป็นโอรสองค์ที่ ๓๕ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ เจ้าจอมมารดา วาด (ในสกุล "กัลยาณมิตร"ราชินิกูล) เมื่อยังทรงพระเยาว์ ทรงศึกษาหนังสือท ี่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมหาราชวัง หลังจากนั้นจึงเสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ โดยทรงศึกษาทางด้านโยธิการ ตามความประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอันที่จะพัฒนาประเทศ ให้ทันนานาอารยะประเทศ จากการใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศนานถึง ๙ ปี ทำให้กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงเห็นความเจริญก้าวหน้าของ โลกตะวันตก อย่างมากมายจน ทำให้หลังจากที่ พระองค์ได้เสด็จกลับกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๗ พระองค์ จึงได้นำเอาวิทยาการ เหล่านั้นมาปรับใช้ใน การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกิจการด้านรถไฟไทย หนึ่งในผลงานที่พระองค์ได้สร้าง ให้กับกรมรถไฟหลวง ซึ่งมีความสำคัญต่อ ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย คือการก่อตั้งกรมเผยแผ่ ข่าวกรมรถไฟหลวง ในปีพ.ศ. ๒๔๖๕

กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว มีสำนักงานตั้งอยู่ในบริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพฯ หัวลำโพง (ตรงที่เป็นสะพานนพวงศ์ในปัจจุบัน) เป็นหน่วยงานผลิตภาพยนตร์ที่มีอุปกรณ์แล ะบุคคลากรพร้อมมูลแห่งเดียวของสยาม อุปกรณ์สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ กล้องถ่าย เครื่องล้างพิมพ์ภาพยนตร์เครื่องพิมพ ์ฟิล์มภาพยนตร์ล้วน เป็นมาตรฐาน สั่งเข้าจากสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะกล้องถ่าย ภาพยนตร์ ยี่ห้อมิทเชล ซึ่งเป็นกล้องมาตรฐานของภาพยนตร์ฮอลลีวูด

หน้าที่หลักของกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว คือการผลิตภาพยนตร์ประเภทข่าวสารของ รัฐบาล เพื่อเผยแพร่กิจการต่าง ๆ ของรัฐ เป็นเครื่องมือทำประชาสัมพันธ์ให้รัฐบาล และเป็นเครื่องมือให้ความรู้และอบรมราษฎรในเรื่องต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐ นอกจากนี้ยังดำเนินกิจการในลักษณะธุรกิจ รับจ้างถ่ายทำภาพยนตร์ต่าง ๆ แก่เอกชนทั่วไปด้วย

ความสำคัญของกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าวดำเนินมาจนกระทั่งปีพ.ศ. ๒๔๗๕ เมื่อได้เกิดปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก ระบบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็น ระบอบประชาธิปไตย บทบาทของกองเผยแผ่ข่าว จึงเสื่อมลงตามลำดับ จนในที่สุดก็ถูกยุบ ไปในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ เพราะรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญกับกรมโฆษณาการแทน

สำหรับกรมพระกำแพงเพชร ฯ หลังจากทรงได้ก่อตั้งกองเผยแผ่กรมรถไฟหลวงแล้วก็มุ่งพัฒนากิจการรถไฟไทยต่อไป จวบจนกระทั่งสิ้นพระชนม์ในวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๙


       สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab