Search Latest Topics | Create New Topic  
นักแสดงอาวุโสรุ่นเก่า


นักแสดงอาวุโสรุ่นเก่า ให้ลองทายกันดู

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:29 น.
หัวข้อที่: E929
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 1
ท่านนี้มีนามว่า หม่อมชั้น พวงวัน เกิดไม่ทันหรอคร้าาบ นานเกิน สมัยไหนก็ไม่รู้

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:31 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 2ป้า มาลี เวชประเสริฐ

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:32 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 3ป้า สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:33 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 4ป้า ประพิศ พราวพรรณ

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:33 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 5ป้า มนัส บุณยเกียรติ

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:34 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 6ป้า ชูศรี มีสมมนต์

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:35 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 7ป้า กัณฑรีย์ นาคประภา

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:35 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 8ป้า ศรินทิพย์ ศิริวรรณ

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:36 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 9ป้า วงศ์ทอง ผลานุสนธิ์

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:37 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 10ป้า พงษ์ลดา พิมลพรรณ

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:38 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 11ป้าแดง รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง ดีกรีนางเอกรุ่นเก่า

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:38 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 12ป้าสมจิต ทรัพย์สำรวย

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:39 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 13ป้า จุฑารัตน์ จินรัตน์

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:40 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 14ป้า ชะม้าย ไวเวหา

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:41 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 15ท่านนี้ไม่ทราบชื่อครับ แต่รับบทคนใช้

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:42 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 16ป้า สุพรรณ บูรณพิมพ์

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:43 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 17ป้า มาเรีย เกตุเลขา

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:44 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 18
ต่อไปจะเป็นรูปนักแสดงอาวุโสที่ยังมีชีวิตอยู่

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:45 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 19ป้า มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:46 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 20ป้า จุ๊ จุรี โอสิริ

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:46 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 21ป้า บรรเจิดศรี ยมาภัย

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:47 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 22ป้า สินีนาฏ โพธิเวส

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:48 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 23ป้า เฉลา ประสพศาสตร์

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:48 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 24ป้า น้ำเงิน บุญหนัก

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:49 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 25ป้าแดง วิไลวรรณ วัฒนพานิช

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:50 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 26ป้า รจิต ภิญโญวณิช

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:51 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 27ป้า มารศรี ณ บางช้าง

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:51 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 28ป้า อมรา อัศวนนท์

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:52 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 29ป้า พิศมัย วิไลศักดิ์

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:53 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 30ป้า นภาพร หงสกุล

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:54 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 31ป้า เมตตา รุ่งรัตน์

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:55 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 32ป้าติ่ง พิมพ์พรรณ บูรณพิมพ์

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:55 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 33ป้า มยุรี อิศรเสนา ณ อยุธยา

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:56 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 34ป้า รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:57 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 35ป้า ณัฐนี สิทธิสมาน

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:58 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 36ป้าโฉมฉาย ฉัตรวิไล

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:58 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 37ป้า อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 22:59 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 38ป้า ศิริพร วงศ์สวัสดิ์

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:00 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 39ป้า จารุวรรณ ปัญโญภาส

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:00 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 40ป้า นันทวัน เมฆใหญ่

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:01 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 41ป้า ภัทราวดี มีชูธน

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:01 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 42ป้า ฉันทนา กิติยาพันธ์

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:02 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 43ป้า สุดา ชื่นบาน

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:03 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 44ป้า อรัญญา นามวงศ์

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:04 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 45.

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:20 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 46.

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:20 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 47.

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:21 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 48.

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:21 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 49.

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:22 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 50.

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:22 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 51.

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:23 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 52.

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:24 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 53.

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:26 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 54
ทำไมเวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน ดาราหลายท่าน
ต่างล้มหายตายจากกันไป ที่เหลืออยู่ก็อายุมากขึ้น
แล้วก็มีรุ่นใหม่ๆ เข้ามาทดแทน แล้วรุ่นใหม่นี้ก็จะกลายเป็นรุ่นเก่า
ในวันข้างหน้า ชีวิตคนช่างสั้นนัก อยู่ไม่นานก็ต้องตายไปจากโลกนี้
กันทุกคน

จาก: ใจหาย
วันที่: 31/07/53 - 23:29 น.
IP Address: 202.6.107.xx
ความคิดเห็นที่ 55สมควร กระจ่างศาสตร์

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:45 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 56จำรูญ หนวดจิ๋ม

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:46 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 57สาหัส บุญหลง

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:47 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 58สมชาย อาสนะจินดา

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:47 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 59สมพงศ์ พงษ์มิตร

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:48 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 60พูนสวัสดิ์ ธีมากร

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:48 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 61ศวง ทรัพย์สำรวย

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:49 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 62สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:50 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 63ท้วม ทรนง

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:50 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 64สมชาย สามิภักดิ์

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:51 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 65รุจน์ รณภพ

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:52 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 66กำธร สุวรรณปิยะสิริ

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:53 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 67ประวิตร สุจริตจันทร

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:53 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 68โกร่ง กางเกงแดง

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:54 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 69ชุมพร เทพพิทักษ์

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:54 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 70สีเทา เพ็ชรเจริญ

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:55 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 71ประจวบ ฤกษ์ยามดี

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:55 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 72ฤาไชย นฤนาท

จาก: someone
วันที่: 31/07/53 - 23:56 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 73อำนวย ศิริจันทร์

จาก: someone
วันที่: 01/08/53 - 1:46 น.
IP Address: 125.24.101.xx
ความคิดเห็นที่ 74
คุณอำนาย ศิริจันทร์ ท่านยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า !

คุณลุง จิตติน ที่เล่นเป็นทนายความบ่อย ๆ น่าสงสารมาก เช่าบ้าน ตา
บอด ๑ ข้าง ป่วยหลายโรค ไม่มีงานแสดงมาแล้วหลายปี หมดตัว เช่า
บ้านอยู่ ประทังชีวิตด้วยเงิน ๕๐๐ บาท ต่อ เดือน ที่รัฐบาลให้

- ตาปอ บุญส่ง ดวงดารา ยังอยู่ ?

- ณัฐนี สิทธิสมาน อาวุโส แล้วหรือ

- ร่างกายต้องดูแลให้ดี คนแก่ ตายง่ายมาก กำธร ก็ตายแล้ว แม่คุณ
นันทวรรณ ที่ยังแข็งแรง เมื่อ ๑๐ ปีที่แล้ว ยังอยู่หรือเปล่า

- วิไลวรรณ อยู่ไหม ?

- พงษ์ลดา เสียไปนานแล้ว (ใยปั้น)

- สุพรรณ ฯ เสียไปก่อนใครเลย (ขณะทำละครสายโลหิตและถ่ายหนังเดือนเสี้ยว)

- พยุง พึ่งศิลป์ ยังอยู่หรือเปล่า / น้ารีย์ ยังสุขภาพดีมาก /

ดาเรศ ก็สุขภาพดีมาก สมจิตร สิทธิชัย ผู้บุกเบิกวิทยุ ททท. และ
ช่อง ๔ รุ่น คุณจำนงค์ ปัจจุบันวัย ๙๐ ยังอยู่


ท้วม / เทิ่ง สิ้นหมดแล้ว สินินาฏ เกษียณไปเกือบ ๒๕ ปีแล้วยังแสดงอยู่จนบัดนี้

อาพูล พูลสวัสดิ์ เสียไปนานแล้ว

- ศ.เต็มสิริ บุญสิงห์ ไม่ได้ยินชื่อเสียงนานแล้ว รู้สึกยังอยู่นะ

- ศ.จินตนา ฯ สวยมาก ๆ สิ้นไปนานแล้ว
จาก: เดือน
วันที่: 01/08/53 - 5:49 น.
IP Address: 119.31.126.xx
ความคิดเห็นที่ 75
คุณอำนวย ไม่อยู่แล้วครับ
ป้าพงษ์ลดา ยังอยู่นี่ครับ

จาก: ดล
วันที่: 01/08/53 - 14:47 น.
IP Address: 114.128.4.xx
ความคิดเห็นที่ 76
ใยปั้น พงษ์ลดา พิมลพันธ์ เสียไปแล้วด้วยโรคเบาหวาน เมื่อก่อนแสดงหลายเรื่อง เสียไปนานแล้วประมาณ ปี ๓๒ โน่นแน่ะ จำได้พวกดาราไป
งานเผาฯ ท่านมากมาย ............. เล่น ทองเนื้อเก้า เป็น ใยปั้น ดังมาก

- คุณอำนวย ไม่เคยได้ยิน ว่าเสียไปแล้ว

- เคยคุยกับคนใช้แม่แดง ก่อนท่านเสียไม่ถึงเดือน สงสารท่านมาก
ล้างไตวันเว้นวัน มีรถมารับ เงินทองก็ไม่ค่อยมี อยู่อย่างเงียบมาก ๆ
ท่านดีมาก มารับโทรศัพท์เอง เปิดเผยเบอร์โทร. ด้วย .... เราก็ช่วยงาน
ท่าน

พี่บ่วย วารุณี วิชัยพรหม เปลี่ยนไต ๒ หนแล้ว ยังอยู่ดี จัดรายการวิทยุ
เหมือนเดิม

- อดุลย์ เดี่ยวนี้แก่มาก เดินตัวโค้งเลย ไม่ค่อยไหวแล้ว รู้สึกจะ ๘๐ แล้ว
เดินแทบไม่ไหวแล้ว

- อาดอกดิน ยังอยู่สบายมาก ออกงานบ่อย ๆ

- ดาราอาวุโสท่านใดบ้าง ที่อยู่ได้ด้วยเงินเก็บเก่า ๆ สมัยรุ่งเรือง โดยลูกหลานไม่ต้องช่วย หรือขายที่ขายทาง

- ป้ามารศรี อายุยืนมากเกือบ ๙๐ ปีแล้ว ยังแข็งแรงพอเดินได้
เมื่อสักปีก่อน ก็ออกมาเล่นละคร

-

จาก: หลง
วันที่: 01/08/53 - 15:34 น.
IP Address: 119.31.121.xx
ความคิดเห็นที่ 77

คุณ อำนวย ศิริจันทร์ เสียชีวิตไปหลายปีแล้วครับ
รู้สึกจะก่อนหนังเรื่อง นเรศวร 1,2 เข้าฉายไม่นาน (ท่านแสดงเรื่องนี้ด้วย)
หนังนเรศวร 1,2 เข้าฉาย ม.ค., ก.พ. 50
ก็คงเสียประมาณปี 49 ครับ

จาก: อ๊อด
วันที่: 01/08/53 - 19:36 น.
IP Address: 115.87.106.xx
ความคิดเห็นที่ 78
- ขอบคุณมากครับคุณอ๊อด คือ ท่านเล่นเป็นพ่อที่ใจดีและแสดงดีมาก ๆ
บทบาทกลาง ๆ คือ ไม่ได้เด่นมาก ..... ไม่ได้ออกสื่อเท่าใด ชอบท่าน
จาก สายโลหิต (ช่อง ๓ ) วังไวกูรณ์ ใครกำหนด ฯลฯ ท่านเล่นดี
เป็นธรรมชาติ

- อาประจวบ ฯ ก็อายุยืน

- พี่เต่า อรสา ตอนนี้เล่นป็นแม่เฒ่าแล้ว

- ป้าจุรี ท่านก็อายุมากแล้ว ไม่ค่อยแสดงอะไรแล้ว

- ป้าลูกกรอก (ไม่ทราบชื่อจริง) ตัวเล็ก ๆ ผมยาว เกล้ามวยไว้ ชีวิตหมดงานแสดง ไม่มีเลย เป็นคนใช้ในครัวประจำ ขาว ๆ ของานละคร
แต่ไม่ใครจ้าง เล่นของไก่ ก็บ่อย (ตอนนั้น) อาศัยอยู่บางบัวทอง (เช่า)
บอกว่า "ป้าไม่มีงานเลย"

- ป้าเฉลา ไม่ค่อยมีคนจ้าง ฯ นะ ยังอยู่

- พี่เขียด นภาพร ฯ ไม่ค่อยมีงาน คุณบอย ก็ป้อนงานให้ประจำ

- จันทนา ศิริผล (เกิด ๙๔) ยังไม่ ๖๐ ตั้งแต่มีปัญหากับกันตนา ไม่ค่อย
มีงาน พอมีบ้างช่อง ๗ บทเยอะด้วย ท่านบอกว่าค่าตัวอยู่ระหว่าง
๙,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ ต่อตอน แต่ตอนนั้นมีปัญหา


- พิสมัย ราชินีจอเงิน มีงานตลอด จนบัดนี้ งานไม่เคยขาด มากขึ้นด้วย
ไม่เคยหายไปจากจอ เล่นครั้งแรก ปี ๒๗ ห้องที่จัดไม่เสร็จ เสียงใหญ่
มาก รับไม่ได้ ตอนนั้นน่าจะราว ๆ ๔๔ - ๔๕ อยู่คนเดียวในคอนโด
ย่านถนนพิชัย ฯ ไม่ง้อใคร ตัวจริง คล่องแคล่วมาก เพื่อนดาราเยอะ
สอนดาราได้ด้วย มี มยุรฉัตร หน.กลุ่ม ป้อนบทที่เหมาะสมให้เพื่อน ๆ
คุยกันตลอด คุณบอย ก็มีงานให้ ปัจจุบันอายุ ๗๐ กว่าแล้ว

- คุณมีศักดิ์ นาครัตน์ ครูประจำช่อง ๓ ยังเก่งมาก ท่าทางไม่แข็งแรง
แต่อยู่ได้นาน .... ๑ ใน ๓ ศักดิ์ เกียรติก้อง / สักรินทร์ ไปแล้ว

- อาสมจินต์ ธรรมฑัต เล่นละครดีมาก ๆ พากษ์เยี่ยมมาก ๆ เพิ่งเสีย
ไปไม่นาน

- ไตรเทพ เทวะผลิน เล่น พระนเรศวร ยุค รัชนู ดีมาก ๆ ช่อง ๓ เป็น
บุเรงนอง ได้น่ากลัว น่าขยักแขยง แบบสุด ๆ น่าเกรงขามด้วย

- หมู สมภพ มากกว่า ๖๐ แล้ว มีงานมาตลอด เคยเป็น นันทบุเรง

- พี่ตุ้ย วรยุทธิ ยังทำหนัง - สารคดี อยู่บ้าง ทำงานจริงจังด้าน
ประวัติศาสตร์ ฯ น่านับถืองานท่านอย่างมาก หน้าตาคล้าย ๆ
คุณทรนง ศรีเชื้อ

- น้าตุ่ม ชลิต อดีตพระเอกช่อง ๓ เลยเลข ๖ แล้ว ยังพอมีงานใน
บทเด่น เช่น เป็นพ่อ เป็นแต่วที่เด่นในสามหัวใจ เป็นต้น เล่นได้
หลากหลายบท น่าเชื่อถือด้วย

จาก: หญิงอร
วันที่: 01/08/53 - 19:57 น.
IP Address: 119.31.126.xx
ความคิดเห็นที่ 79
ผมว่าคุณเฉลา อยู่สบายครับ ลูก หลาน รอบกาย

คุณ ณัฐณี จะหกสิบแล้ว ยังไม่อาวุโสเหรอ อยู่ที่ลุคส์ ท่านดูไม่แก่ กระฉับกระเฉงด้วย เท่าๆ กับ อาโย ทัศน์วรรณ

คุณยาย พงษ์ลดา เสียชีวิตปี 2540 ครับ อายุ 66 ปี ตอนเสียครับ

คุณวิไลวรรณ ยังอยู่สิครับ แค่ไม่ได้แสดง 78 แล้ว
คุณตา ประจวบ 85 แล้วปีนี้

คุณอดุลย์ 78 คุณ บุศรา 71

คุณยายดาวตลกเก่ามาก ออกรายการสตาร์ฮั้นท์ตอนต้นปี คุณ จันตรี สาริกบุตร 93 แล้วปีนี้ครับ

แต่ยกย่องจริงๆ ว่าผู้ที่เป็นศิลปิน อาวุโสสุดที่ยังแสดงอยู่้ (แข็งแรงด้วย) คือคุณยาย มารศรี อิศรางกู ณ อยุธยา นี่แหละครับ

คุณ มารศรี ณ บางช้าง ก็ยังแข็งแรงมาก ขยันๆ ขายน้ำพริก จนไปถึงประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง จีนเลยแหละครับ ปีนี้ 78

อ้อ ลืิมคุณ กนกวรรณ ด่านอุดม ไปอีกคน ท่านก็น่าจะหกสิบต้นๆ แล้ว

คุณยายจุรี มีงานแสดงหนังล่าสุดปีที่แล้ว หนัง "มอสาม ปีสี่ เรารักนาย" แสดงได้น่ารักมากๆ เสียดายไม่ได้เข้าชิงรางวัลอะไรเลย

คุณยาย บรรเจิดศรี เพื่อนร่้วมรุ่้น 80 ปีนี้ก็ยังพอแสดงๆ ช่องเจ็ด

คุณป้า เยาวเรศ นิศากร 69 แล้ว ถ่ายละครปัจจุบันในรอบสามปีกว่าๆ กับ "คุณชายตำระเบิด" ช่อง 7

คุณ สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง ไม่ได้แสดงหลายปีแล้ว คิดถึงๆ

คณตาสมจินต์ เสียไปเกือบ สิบปีแล้วนะครับประมาณ ปี 2544-2546

คุณพี่กุ๊กกี้ลืมไปแล้ว คุณตาปอ บุญส่ง หรือบุญศักดิ์ ดวงดารา นักบอกบท+กำกับบทละครมือฉมัง เก้าสิบแล้ว หลงๆ แล้ว ครับ แต่ยังแข็งแรงนะจาก: ฮอ จอง วู
วันที่: 02/08/53 - 3:30 น.
IP Address: 58.10.84.xx
ความคิดเห็นที่ 80
- ขอบคุณน้องฮอฯ มาก ๆ (ไปไหนมาตี ๓ แล้ว แซวเล่น ๆ )

- พี่กล่าวถึงอาบุญส่ง ฯ แล้ว นะ ลองย้อนไปอ่านขี้นไปอีก

- น้องฮอฯ ได้รู้จัก สัมผัส ดาราหลายรุ่น หลายวัย อยากให้น้องฮอฯ
เก็บตรงนี้ เอาไว้ เล่าให้ลูกหลานฟังได้ต่อไป เป็นกำไรชีวิต บุคคล
เหล่านี้ มีคุณค่าทางการแสดงอย่างมาก แต่ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึง
เป็นประวัติศาสตร์หน้า ๑ ของการแสดงไทย .... ซึ่งส่วนใหญ่พัฒนา
มาจากละครเวที ........... กว่าจะมาถึงละครทีวีสมัยได้ ท่านเหล่านี้
ต้องปรับตัวอย่างมาก ให้เข้ากับกล้องทีวี

- ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักวงการนี้ ทั้งนั้น มาช่วยกันสร้างสรรค์ดีแล้ว
รัก จริงใจ สามัคคี


จาก: พี่กุ๊กกี้ ถึง น้องฮอฯ
วันที่: 02/08/53 - 5:53 น.
IP Address: 119.31.121.xx
ความคิดเห็นที่ 81
คิดถึงคุณป้าจันตรี สาริกบุตร ครับ ชอบท่านมากตอนที่เล่นเป็น แม่ไอ้พัน ทหารเกณฑ์ ในละครเรื่อง ผู้กองยอดรัก ยุคนิรุตน์-ดวงใจ

จาก: อิท
วันที่: 02/08/53 - 13:11 น.
IP Address: 119.63.88.xx
ความคิดเห็นที่ 82
เห็นภาพดาราอาวุโสหลายๆท่านแล้ว ขอคาราวะทุกท่านที่สร้างความสุขให้พวกเราได้ชมทั้งผลงานหนัง-ละคร-ละครเวที บางท่านก็ได้จากพวกเราไปแล้วเหลือแต่ผลงานแห่งความทรงจำ เป็นความประทับใจที่จะอย่ในใจคนดูเสมอ บางท่านมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่น หม่อมชั้น หนังในยุคนั้นต้องให้ผู้ชายมาพากษ์เป็นเสียงหม่อมชั้นทุกเรื่อง เป็นเอกลักษณ์ ล้อต๊อก ก็จะมีท่าตลกประจำคือท่ายิ้มค้างจนเหงือกแห้ง ต้องเอามือจับปากบนลงมาปิด บู๊ วิบูลย์นันท์/ชินดิษ บุนนาค/ประพิศ แพรวพรรณ บทถนัดคือเป็นเถ้าแก่หรือเสี่ย/เจ๊ ที่เป็นคนจีน ป้ามาลี บทแม่นมของพระเอก-นางเอกป้ามาลีเหมาเรียบ หรือบทยายนางเอกก็แสดงบ่อยๆ พงษ์ลดา กับบทถนัดแม่พระเอกที่ไม่ค่อยชอบลูกสะใภ้ งก เค็ม ขี้บ่น จุกจิกกับสามี พูดเก่ง แสดงบทแบบนี้ได้น่ารักน่าชังมากๆ ฯลฯ

จาก: น้ำขิง
วันที่: 02/08/53 - 17:03 น.
IP Address: 124.122.64.xx
ความคิดเห็นที่ 83
ห้วงแห่งความหลัง...ช่างงดงาม

จาก: kkk
วันที่: 11/08/53 - 4:54 น.
IP Address: 203.154.234.xx
ความคิดเห็นที่ 84
สุดยอดแม่ผัวตัวแสบ
ป้ามนัส บุญเกียรติ
ป้ากัณฑรีย์ นาคประภา
ป้าศรินทิพย์ ศิริวรรณ

จาก: อิท
วันที่: 11/08/53 - 8:37 น.
IP Address: 119.63.88.xx
ความคิดเห็นที่ 85

ดาราอาวุโสที่มักจะได้รับบทแม่พระเอก,นางเอก ที่เป็นคนใจดี อบอุ่น ยากจน น่าสงสาร มักจะตกอยู่กับ

- คุณรัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
- คุณสมจิตร ทรัพย์สำรวย
- คุณมารศรี ณ บางช้าง

ถ้าเป็นบทคุณหญิงย่าเชิดหยิ่ง (แต่ไม่เชิงร้ายตลอดเรื่อง)
ช่วงหลังอาจกลับใจมาชอบนางเอก(ที่เป็นลูกเจ้าแต่พลัดหลงกลายเป็นสาวสลัม)
ไม่มีใครเกินคุณป้า มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
ช่วงหลังก็คุณ จารุวรรณ ปัญโญภาส

จาก: อ๊อด
วันที่: 11/08/53 - 9:02 น.
IP Address: 202.176.90.xx
ความคิดเห็นที่ 86
- เคยคุยกับน้าหนอม ถนอม นวลอนันต์ และ ป้าเขียด นภาพร บอกว่า
ได้ค่าตัวตอนละประมาณ ๗ พันเท่านั้น เรื่องนึงบางทีออก ๗ - ๘ ตอน
ได้แค่ แสนกว่าบาท

- งานกุศล หรือละครเวทีแบบเล็ก ๆ ก็มาก ต้องมาซ้อมอีก -

- ดาราอาวุโส แล้ว ก็มีความสำคัญนะ เป็นตัวสนับสนุนพระ - นาง ให้เด่น


จาก: การะเกด
วันที่: 12/08/53 - 21:01 น.
IP Address: 119.31.126.xx
ความคิดเห็นที่ 87
บทบาทดาราอาวุโสที่ประทับใจ
- บทย่า/ยาย/ชาวบ้านติดดิน ปากตลาดพูดไปด่าติดตลก บทนี้ไม่มีใครเกินป้าทอง สุลาลีวัลย์
- ดาวร้ายมาดผู้ดีไฮโซ ต้องยกให้คุณสะอาด เปี่ยมพงษ์สาน
- ผู้ช่วยพระเอกทะเล้น น่ารัก ตลก แต่ไม่หยาบคาย หรือ บางเรื่องรับบทร้ายแต่สมกับฉายา ดาวร้ายผู้น่ารัก นึกถึงคุณ ประจวบ ฤกษ์ยามดี
- ผู้ร้ายมาดกวดขี้เมาเจ้าของประโยค " อย่าดีกว่า "
- บทพ่อผู้อาภัพ/ยากจน/รันทด/พิการ/น่าสงสาร ต้อง จำรูญ หนวดจิ๋ม
- บทสาวใช้ซึ่งรับบทได้ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายร้าย บางเรื่องเป็นคนใช้ประจำตัวนางเอก มีหน้าที่ปกป้องนางเอกและคอยรับมือกับสาวใช้ของนางร้าย หรือบางเรื่องอยู่ฝ่ายร้ายต้องคอยหาเรื่องกลั่นแกล้งนางเอก เช่น นภาพร หงสกุล/จันทนา ศิริผล/ณัฐธิณี สิทธิสมาน/ประไพ สิโนทก/สายพิณ จินดานุช/มาเรีย เกตุเรขา
- บทร้ายส่วนมากจะเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายพระเอก หวงสมบัติ คอยกีดกันนางเอก จุดจบไม่เป็นบ้าก็ถูกตำรวจจับ บทแบบนี้นึกถึงแม่ต้อย สุพรรณ บูรณพิมพ์
- บทคุณหญิงคุณนายหรือต้องมีเชื้อเจ้าด้วยเหมาะกับ นันทวัน สุวรรณปิยะศิริ
- บทผูใหญ่หรือแม่นมใจดี นึกถึงคุณเฉลา ประสพศาสตร์ เพราะใบหน้าท่านดูเป็นคนใจดีมากๆ


จาก: น้ำขิง
วันที่: 12/08/53 - 23:20 น.
IP Address: 125.27.80.xx
ความคิดเห็นที่ 88
หม่อมปริม บุนาค....และพวกช่อง 4 บางขุนพรหม อย่าง ศุภมิตร ศาตะจันทร์......เพลินพรรณ เกียรตินิยม....สว่างจิตร กาญจนเสถียร.....มีภาพบ้างไหม อยากเห็น

จาก: chat
วันที่: 12/08/53 - 23:56 น.
IP Address: 202.57.173.xx
ความคิดเห็นที่ 89
- สมจิตร สิทธิไชย ดาเรศ ศาตะจันทร์ และนวลลออ ทองเนื้อดี
ไม่ค่อยปรากฎตัวทางสังคมเลย ...

จาก: กฤติยา
วันที่: 13/08/53 - 17:37 น.
IP Address: 119.31.126.xx
ความคิดเห็นที่ 90
"อย่าดีกว่า" .ของคนนี้......สมพล กงสุวรรณ ........อบ บุญติด..... มล.รุจิรา - มารศรี......อุษา....บุษกร....ขวัญใจ....

จาก: chat
วันที่: 13/08/53 - 22:31 น.
IP Address: 202.57.173.xx
ความคิดเห็นที่ 91
คิดถึงบทบาทการแสดงของ ป๋าส.อาสนจินดา ยอดเยี่ยมมากในหลายๆบทบาท ไม่ทันได้ดูบทบาทตอนท่านหนุ่ม เห็นตอนที่ท่านแสดงเป็นพ่อ/ปู่/ตา ของพระเอก นาง-นางเอก ทั้งหลายในบทบาทที่แตกต่างกัน
- ที่ประทับใจสุด บทพ่อของไอ้ขวัญ ( สรพงศ์ ) ในแผลเก่า ฉากอุ้มผ้าไตรและวิ่งสะดุดล้มที่คันนา ดูทีไรร้องไห้ทุกที
- บทเข้มข้น บทตาของนางเอก ( อรวรรณ เชื้อทอง ) ใน อุกาฟ้าเหลือง
- บทรันทด หดหู่ พ่อพระเอก ( สรพงศ์ ) จาก บ้าน
- บทสะเทือนใจ พ่อของมังราย( ไพโรจน์ สังวริบุตร ) ใน เลือดสุพรรณ ฉากสั่งประหารชีวิตลูกตัวเอง
- บทตลกเฮฮา พ่อนางเอก ( จารุณี ) ใน รักข้ามคลอง
- บทตาของอีเย็น ( ปิยะมาศ ) ใน นางสาวเย็นฤดี
- บทตาของอียี่หุบ ( ปิยะมาศ ) ใน มาดามยี่หุบ
และอีกหลายๆบทบาทของท่านที่ยังอยู่ในใจคนดู

จาก: น้ำขิง
วันที่: 17/08/53 - 16:14 น.
IP Address: 124.120.18.xx
ความคิดเห็นที่ 92เคหาสน์สีแดงสามเวอร์ชั่น

จาก: นรนาม
วันที่: 17/08/53 - 22:32 น.
IP Address: 125.24.172.xx
ความคิดเห็นที่ 93.

จาก: นรนาม
วันที่: 17/08/53 - 22:34 น.
IP Address: 125.24.172.xx
ความคิดเห็นที่ 94.

จาก: นรนาม
วันที่: 17/08/53 - 22:34 น.
IP Address: 125.24.172.xx
ความคิดเห็นที่ 95
อยากทราบว่าคุณลุงสุวิน สว่างรัตยังมีชีวิตวหรือเปล่าไม่ค่อยได้ยินข่าวเลย

จาก: ธูน
วันที่: 18/08/53 - 10:07 น.
IP Address: 115.67.174.xx
ความคิดเห็นที่ 96

ป้าทอง เหมา 2 เวอร์ชั่นเลย

ลุงสุวิน สว่างรัตน์ เสียชีวิตไปนานกว่า 10 ปีได้แล้วครับ คุณธน

พูดถึงป๋า ส. นี่ สุดยอดของการแสดงจริงจริงครับ ตีบทแตกได้ทุกแนวทั้ง ชีวิต ตลก บู๊ (ตอนหนุ่มๆ)

ป้าๆประเภทแม่นม หัวหน้าแม่บ้านรุ่นใหม่ ที่จะสืบทอดจากรุ่นป้าทองสุลาลีวัลย์,ป้ามาลี,ป้าน้ำเงิน ฯ ก็น่าจะมี โฉมฉาย ฉัตรวิไล , ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ , ดวงใจ หทัยกาญจน์ ฯลฯ

จาก: อ๊อด
วันที่: 18/08/53 - 10:56 น.
IP Address: 202.176.90.xx
ความคิดเห็นที่ 97
นึกถึงบทบาทในหนัง-ละครไทย ที่มีบทเด่นๆให้ดาราอาวุโสได้แสดงฝีมือเต็มที่ ที่นึกออกน่าจะมี
- หม่อมชุลี จาก ริษยา
- หม่อมแม่ จาก บ้านทรายทอง
- คุณหญิงพวงแข จาก คุณหญิงพวงแข
- ย่านิ่ม จาก สายโลหิต
- พระยาอภิบาล จาก ขมิ้นกับปูน
- บทยาย จาก คู่กรรม
- ยายสาย จาก กระสือ
- ป้าทอง จาก วนิดา
- 3 แม่นม จาก เคหาสน์สีแดง
- เฒ่าทะเล จาก อุกาฟ้าเหลือง
- พ่อตาบอด จาก แม่อายสะอื้น
- แม่บานชื่น ( แม่นางเอก ) จาก ดาวเรือง
- บทยายของนางเอก จาก อำแดงเหมือนกับนายริด
- คุณหญิงแห่งบ้านปราณบดี จาก วงศาคณาญาติ
- บทคุณหญิงที่ป้ามารศรี อิศรางกูร แสดงได้อย่างยอดเยี่ยม ในละคร จิตต์ไม่ว่าง
- บทคุณนายสลัก แม่ผัวโรคจิต จาก ปีกมาร
- บทพ่อ-แม่ ( คุณนายเนื้ออ่อน ) และบทพ่อพระเอก ที่เจ้าชู้ จาก พ่อปลาไหล
- บทอาก๋ง จาก วิมานมะพร้าว
- บทปู่ ที่เศรษฐา แสดงจากหนัง บิ๊กบอย
ฯลฯ
** นึกออกแต่บทผู้หญิง ช่วยกันนึกบทอาวุโสที่เด่นๆสำหรับฝ่ายชายมีใครบ้าง

จาก: น้ำขิง
วันที่: 18/08/53 - 12:49 น.
IP Address: 124.122.247.xx
ความคิดเห็นที่ 98
รบกวนคุณอ๊อดช่วยลงประวัติหรือผลงานคุณลุงสุวินให้ด้วยได้ไหมครับพอดีได้ดูหนังเรื่องพ่อปลาไหลเวอร์ชั่นสมบัติเนาวรัตรู้สึกตลกในบทของแกมาก ยังไงช่วยหารูปให้ด้วยนะครับ

จาก: ธน
วันที่: 18/08/53 - 17:01 น.
IP Address: 219.127.90.xx
ความคิดเห็นที่ 99ประวัติของลุงสุวิน สว่างรัตน์ ตอนเด็กผมเคยมีแต่ย้ายบ้านบ่อย ตอนนี้ไม่เหลือ ไปหมดแล้วครับ
เท่าที่จำได้ ท่านเกิดปี 2467 สูง 175
ที่พักอยู่แถววัดพระยาไกร กรุงเทพฯ
เล่นหนังมาตั้งแต่ยุค มิตร ชัยบัญชา (2500) ช่วงแรกส่วนใหญ่จะเป็นดาวร้าย
แต่ช่วงหลัง เล่นได้ดีทั้งบทชีวิต ตลกก็ยังได้
ถือเป็นศิลปินอาวุโสมากความสามารถอีกท่านหนึ่งครับ
รายละเอียดมากกว่านี้ ไม่มีครับ
ท่านใดมี ก็รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ
ส่วนรูป ในเว็บหายากจริงๆครับ
คงต้องกลับไปบ้านโพสต์เข้ามาครับ

ผลงาน - จากวิกิพี่เดีย (ไม่ครบ) ผมเพิ่มเติมให้อีกหลายเรื่อง ก็ยังขาดอยู่อีกพอสมควรครับ
ผลงานท่าน ผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 50 - 60 เรื่องนะ

ผลงาน - สุวิน สว่างรัตน์

1. ลูกรักของแม่ (2529)
2. เพื่อแผ่นดินไทย (2528) .... จ่าสงบ
3. กำนันเพี้ยน (2526)
4. แก่นกะลาสี (2524)
5. ลูกสาวแม่ค้า (2524) .... ทองมาก
6. ผัวนอกคอก (2523) .... ศักดา
7. โอ้กุ๊กไก่ (2522)
8. นรกบนดิน (2522)
9. บุพเพสันนิวาส (2522)
10. ส.ต.ท.บุญถึง (2522)
11. ขยะสังคม (2522)
12. เกวียนหัก (2521) .... ผู้ใหญ่ชั้น
13. หมอตีนเปล่า (2521)
14. หัวใจกุ๊กกิ๊ก (2521)
15. ขอเช็ดน้ำตาให้ตัวเอง (2521)
16. แผลเก่า (2520) ....กำนันเรือง
17. เหยียบหัวสิงห์ (2520)
18. รุกฆาต (2520
19. พ่อไก่แจ้ (2519)
20. มนต์รักนางเงือก (2517)
21. นพเก้า (2515)
22. รักจ๋ารัก (2514)
23. เทวดามาแล้ว (2514)
24. ลูกทุ่งเข้ากรุง (2513)
25. ม้ามืด (2513)
26. แม่ปิง (2512)
27. ดอนเจดีย์ (2512)
28. จุฬาตรีคูณ (2510)
29. สิงห์สองแผ่นดิน (2510)
30. คมสีหราช (2509)
31. ถิ่นผู้ดี (2508)
32. ลมหวน (2508)
33. มัจจุราชเปลือย (2508)
34. สุดปรารถนา (2504)จาก: อ๊อด
วันที่: 19/08/53 - 10:28 น.
IP Address: 202.176.90.xx
ความคิดเห็นที่ 100http://www.siamdara.com/hotnews/110311_1219.html

จาก: ...Who ...is ...Me
วันที่: 04/04/54 - 10:47 น.
IP Address: 125.24.141.xx
ความคิดเห็นที่ 101
ลุงประวิตร สุจริตจันทร เป็นอย่างไรบ้างครับ
ผมเคยเจอที่แถวเซ็นทรัลวังบูรพา ก็ช่วยเหลือทุกครั้งที่เจอ
แต่มาระยังหลังๆ นี่ไปเดินแถวนั้นไม่เห็นแล้วครับ ใครทราบข่าวช่วยแจ้งด้วยครับ
ขอบคุณครับ


จาก: เดช
วันที่: 21/09/54 - 1:06 น.
IP Address: 119.31.105.xx
ความคิดเห็นที่ 102
สุวิน สว่างรัตน์ แสดงได้หลายบท แบบพ่อเลี้ยงชั่ว ในหนังดอกดินยุคแรกๆ...ดูไปเกลียดไป...นักรบบางระจัน...ผู้ร้ายมาดแมนในประกาศิตจางซูเหลียง.....แต๋วสุดๆ(ได้อย่างเหลือเชื่อ)ในเกาะสวาทหาดสวรรค์....สปิริตเพื่องานสูงมาก ยอมทนเจ็บตัวถูกร่มชูชึพลากหลายร้อยเมตรในเรื่องจางซูเหลียง ในหนังเห็นสมบัติหน้าตาตกใจมาก จำได้ว่าสมบัติเคยเล่า

จาก: นวิน
วันที่: 21/09/54 - 2:04 น.
IP Address: 180.210.216.xx
ความคิดเห็นที่ 103
คิดถึงนักแสดงอาวุโสหลายท่าน ผลงานยังตราตรึง แต่ละครปัจจุบัน สีสันของนักแสดงอาวุโสเริ่มน้อยลง บทต่าง ๆ น้อยลง งานแสดงของพวกท่านเริ่มหาย หรือบางท่านก็แสดงไม่ไหว ละครบางเรื่อง จึงนิยมเอานักแสดงยังไม่แก่มาก มาแต่งแก่ เช่นเสน่ห์นางงิ่ว ให้่กาญจนาพร ปลอดภัย เป็นอาม่า ทำไม นักแสดงอาวุโส ก็มีหลายท่านที่ยังแข็งแรง ทำไมไม่ให้ท่านเล่น เช่น ป้าน้ำเงิน ป้ามารศรี ณ บางช้าง ป้าเฉลา ผู้จัดน่าจะเห็นนคุณค่าของนักแสดงอาวุโสมากกว่านี้ ตัวละครจะได้ดูอบอุ่นและเหมาะสมกับเรื่อง ดูแล้วไม่ขัดหูขัดตา


จาก: สมองกวง
วันที่: 01/11/54 - 15:45 น.
IP Address: 110.171.1.xx
ความคิดเห็นที่ 104
อยากทราบ ประวัติ นาย สาหัส บุญ-หลง ครับ ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือป่าว ใครที่ทราบหรือรู้ ติดต่อผมกลับหน่อยนะครับ ผมเป็นหลานของท่านครับ
เบอร์ 0831702635 เฟสบุ๊ค http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100002531713059

ช่วยหน่อยนะครับ ใครที่รู้จัก นาย พฤหัส บุญ-หลง เค้าเป็นปู่ผมครับ !!

จาก: อัมรินทร์ บุญ-หลง
วันที่: 15/01/55 - 12:40 น.
IP Address: 183.89.5.xx
ความคิดเห็นที่ 105
อยากได้รูป แสน สุระศักดิ์ ฤทธี นฤบาล ครับ คุณ some one
กุ้งสกล

จาก: กุ้งสกล
วันที่: 15/01/55 - 20:57 น.
IP Address: 49.48.130.xx
ความคิดเห็นที่ 106
ป้า รจิต ภิญโญวานิช ตกลงเสียชีวิตหรือเปล่าครับ

จาก: edd
วันที่: 22/01/55 - 13:00 น.
IP Address: 124.122.12.xx
ความคิดเห็นที่ 107
ความเห็นที่ 56 ผมว่าลงชื่อผิดนะครับ เป็นลุงสุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม นะครับไม่ใช้จำรูย หนวดจิ๋ม สองคนนี้คนมักจำชื่อผิดเพราะหนวดของลุงสุคนธ์ ถ้าลุงจำรูญ หนวดจะมีเพียงนิดหน่อยเหนือริมฝึปาก แต่หลายเรื่องก็ไม่มีหนวด ครับ และวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ต้องเสียศิลปินอีกคน ป้าจุ๊ จุรี โอศิริ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง
ผมว่ายังมีศิลปินอีกหลายท่านที่เราหลงลืมไปพร้อมกับกาลเวลา หรือไม่ทราบว่าเคยเป็นนักแสดง เช่น
ศวลี ผกาพันธ์ น่าจะเป็นพจมาน คนแรก
พิภพ ภู่ภิญโญ จากนักมวยมาเป็นพระเอก แต่รุ่งด้วยบทดาวร้ายหัวโล้น
และอีกหลายท่าน ถ้านึกได้แล้วจะเอามาแชร์นะครัย


จาก: ป๋าเหน่ง
วันที่: 25/01/55 - 13:58 น.
IP Address: 27.130.199.xx
ความคิดเห็นที่ 108
ป้า จุรี เสียชีวิตแล้ว ด้วยโรคชรา ..... จำได้จากบทคุณย่าในสายโลหิต
ยุคช่อง ๓ สร้าง เด่นมาก ๆ ...... เล่นดี พากษ์ก็ดี .......................

- ในระยะ ๑ - ๒ ปี มานี้ มีดาราคนเก่า จากไปมากมายเหลือเกิน .......

จาก: กุ๊กกี้
วันที่: 25/01/55 - 13:59 น.
IP Address: 203.154.20.xx
ความคิดเห็นที่ 109
เห็นเค้าบอกว่าในปีนี้ จะสูญเสีบนักแสดงอาวุโสไป ก็ไม่นึกว่าจะเป็นป้า จุรี เสียเมื่อกลางเดือน ต้นปี ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ

จาก: จเร
วันที่: 25/01/55 - 20:03 น.
IP Address: 113.53.217.xx
ความคิดเห็นที่ 110
เห็นป้าจุ๊ในงานสุพรรณหงส์เมือปีก่อนท่านยังดูแข็งแรง น่าเสียดาย และเสียใจ บทบาทสุดท้ายของท่าน จากเคหาสฤสีแดง กำกับ
โดยลูกชายท่านเอง ขอท่านจงสู่สคติ ให้ความสุขกับผู้ชมมานานแสนนาน

จาก: ออด
วันที่: 25/01/55 - 22:14 น.
IP Address: 171.98.244.xx
ความคิดเห็นที่ 111กระผมเองก็ขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไป ของ "คุณป้าจุ๊" จุรี โอศิริ
ที่ท่านฝากผลงานและความดีไว้ให้กับวงการภาพยนตร์ไทยมาไม่น้อย
ขอให้ท่านหลับให้สบาย และไปสู่สรวงสวรรค์ด้วยเทอญ
ด้วยความเคารพรักยิ่งครับผม

จาก: เซี๊ยะ(นพดล) บางกอกน้อย
วันที่: 27/01/55 - 11:00 น.
IP Address: 58.10.65.xx
ความคิดเห็นที่ 112และขอมอบภาพนี้ที่ "คุณตู่" นพพล โกมารชุน บุตรชาย ของ "ป้าจุ๊"
ก้มลงจูบลาคุณแม่ด้วยอาลัยรักอย่างสุดซึ้งครับผม เป็นภาพที่ประทับใจยิ่งครับ

จาก: เซี๊ยะ(นพดล) บางกอกน้อย
วันที่: 27/01/55 - 11:04 น.
IP Address: 58.10.65.xx
ความคิดเห็นที่ 113ขอขอบคุณภาพที่นำมาโพส์ตทั้ง 3 ภาพนี้ จาก "เวปไซด์กาปุกดอทคอม" ครับผม

จาก: เซี๊ยะ(นพดล) บางกอกน้อย
วันที่: 27/01/55 - 11:06 น.
IP Address: 58.10.65.xx
ความคิดเห็นที่ 114
อยากทราบว่าลูกชาย ของคุณลุง สมพงษ์ พงศ์มิตร ที่เล่นเรื่องจ้อนกับแดง ที่แสดงคู่กับคุณพีท ทองเจือ ยังอยู่หรือเปล่าครับ ไม่ค่อยได้ยินข่างเลย

จาก: ธน
วันที่: 28/01/55 - 20:07 น.
IP Address: 219.127.90.xxสมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab