Search Latest Topics | Create New Topic  
การประชุมวิชาการนานาชาติวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ ครั้งที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร ประธานการจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ ครั้งที่ 2 กรุณามอบรายละเอียดงานดังกล่าวเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนผู้สนใจดังนี้

การประชุมวิชาการนานาชาติวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ ครั้งที่ 2
ศูนย์วรรณคดีศึกษา คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18-19 สิงหาคม 2553
ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
____________________________________

พุธที่ 18 สิงหาคม 2553

7.45 – 8.45 น. ลงทะเบียน

8.45 – 9.00 น. พิธีเปิดการประชุม

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร ผู้อำนวยการศูนย์วรรณคดีศึกษา, ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวรายงาน
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน

9.00 – 9.45 น. Keynote speaker: Professor Dr. Robert J. Bickner หัวหน้าภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
“Lilit Phra Lo from a Linguistic Perspective”

9.45 – 10.00 น. พัก

10.00 – 12.00 น. ตอนที่หนึ่ง: การแปลกับวรรณคดีศึกษา
ประธานกลุ่ม: อาจารย์ ดร.สุรีย์ ชุณหเรืองเดช ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. การศึกษาเปรียบเทียบสุนทรียภาพในกวีนิพนธ์ไทย-จีน: ข้อคิดจากการแปล ลิลิตพระลอ
(A Comparative Study in Aesthetic Features of Thai-Chinese Poetic Arts: Some Consideration from Translating Lilit Phra Lo)
ผู้เสนอบทความ: ดร.โสง หราน ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

2 Paratexts as Sites of the Struggle for Distinction: Nineteenth-Century Orientalist
Translations of Śakuntalā
-อาจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. กวีนิพนธ์สงครามจีนราชวงศ์ถัง: การศึกษาเชิงวาทกรรม
(Chinese War Poetry of the Tang Dynasty: A Discursive Study)
-รองศาสตราจารย์ ดร.พัชนี ตั้งยืนยง ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. วิวาทะทางปัญญาและกลวิธีทางวรรณศิลป์ในปรัชญานิพนธ์ เมิ่งจื่อ
(Intellectual Debates and Modes of Expression in the Mengzi)
ผู้เสนอบทความ: รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. ตอนที่สอง: วาทกรรมกับวรรณคดีศึกษา
ประธานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร ผู้อำนวยการศูนย์วรรณคดีศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. จากการประพาสป่าล่าสัตว์สู่พระราชพิธีสังเวยกล่อมช้าง: ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในวรรณคดีไทย
(From the Promenade in the Forest of the Ritual of Sacrifice to the Royal Elephants: The Power Relations between Human and Nature in Thai Literature)
ผู้เสนอบทความ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. วาทกรรมความพิการในเรื่องเล่าสมัยใหม่ของไทย
(The Art of Exclusion: Disability Discourses in Thai Novels)
ผู้เสนอบทความ: อาจารย์ ดร.ถนอมนวล หิรัญเทพ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. เด็กสามารถปลดแอกตนเองจากผู้ใหญ่ได้ไหม: โลกของเด็กในวรรณกรรมเด็กร่วมสมัยของเยอรมันกับของไทย
(Can Children Emancipate Themselves from Adults?: Children’s Worlds in Contemporary German and Thai Children’s Literature)
ผู้เสนอบทความ: อาจารย์ ดร.ศิริพร ศรีวรกานต์ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.30 – 14.45 น. พัก

14.45 – 16.15 น. ตอนที่สาม: วรรณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประธานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร ผู้อำนวยการศูนย์วรรณคดีศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. ผู้หญิงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวรรณกรรมลาวร่วมสมัย
(Women and Social Change in Contemporary Laotian Literature)
ผู้เสนอบทความ: อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. การประกอบสร้างอัตลักษณ์ในนิทานพื้นเมืองลาวลุ่ม
(The Identity Construction in Low Land Laotian’s Folktale)
ผู้เสนอบทความ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. ท้องถิ่นกับกระแสโลกาภิวัตน์ในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย: ต่อต้านหรือตอบรับโลกาภิวัตน์วัฒนธรรม
(Local and Globalization in Contemporary Thai Literature: Resistance or Acceptance in Cultural Globalization)
ผู้เสนอบทความ: อาจารย์ ดร.ธนิกาญจน์ จินาพันธ์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

4. คุณยายสายเดี่ยวและwww.คุณย่า.com: สตรีสูงวัยในยุคโลกาภิวัตน์
(Khun Yai Sai Diew and www.grandma.com: Senior Women in the Globalized Age)
ผู้เสนอบทความ: รัญวรัชญ์ พูลศรี นิสิตปริญญาโทภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553

09.00 – 10.30 น. ตอนที่สี่: วรรณกรรมหลังสมัยใหม่
ประธานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. พินิจวรรณกรรมฟ้าบ่กั้น เรื่องสั้น “สวรรยา” ของคำสิงห์ ศรีนอก โดยใช้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ
Jacques Lacan
(The Application of Jacgues Lacan’s Psychological Theory to Khamsing Srinok’s
Fa Bo Kan)
ผู้เสนอบทความ: อาจารย์ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

2. เขาวงกตกับการแสวงหาแบบหลังสมัยใหม่ในนวนิยายโต้ขนบสืบสวนสอบสวน
(Labyrinth and Postmodern Quest in Anti-Detective Novels)
ผู้เสนอบทความ: อลิสา สันตสมบัติ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. วิถีเมืองในงานเขียนของปราบดา หยุ่น
(Urban Ways of Life in Prabda Yoon’s Works)
ผู้เสนอบทความ: กฤษฎา ขำยัง อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.30 – 10.45 น. พัก

10.45 – 12.00 น. ตอนที่ห้า: เพศสถานะกับวรรณคดีศึกษา
ประธานกลุ่ม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. ภาพลักษณ์หญิงไทยในนวนิยายตะวันตกร่วมสมัย
(Images of Thai Women in Contemporary Western Novel)
ผู้เสนอบทความ: ดร.นพมาตร พวงสุวรรณ ครูชำนาญการ อาจารย์หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย) โรงเรียนเทพศิรินทร์

2. โลกที่ล่มสลายของเจ้าหญิงไทใหญ่พลัดถิ่นใน My Vanished World ของ Nel Adams
(A Shan Princess Diaspora’s Collapse World in Nel Adams’ My Vanished World)
ผู้เสนอบทความ: อาจารย์จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3. การประกอบสร้างหญิงไทยในฐานะวัตถุแห่งความปรารถนาในงานเขียนเยอรมันร่วมสมัย
(The Construction of Thai Women as an Object of Desire in Contemporary German
Writings)
ผู้เสนอบทความ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินดา ศรีรัตนสมบุญ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. ช่วงที่หก: อัตลักษณ์กับวรรณคดีศึกษา
ประธานกลุ่ม: อาจารย์ ดร.ทอแสง เชาว์ชุติ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. พัฒนาการความเป็นชายในวรรณคดีไทยสมัยใหม่
(Development of Masculinty in Modern Thai Literature)
ผู้เสนอบทความ: อาจารย์ ดร.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2. กาก็ไม่ใช่ หงส์ก็ไม่เชิง: อัตลักษณ์ชายขอบของลูกเมียน้อยในนวนิยายเรื่องด้วยแรงอธิษฐาน
(Neither a Crow nor a Swan: Marginalized Identity of a Minor Wife’s Child in Duarandathithan)
ผู้เสนอบทความ: อนัญญา วารีสอาด นิสิตปริญญาโทภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. การประกอบสร้างอัตลักษณ์เกอิชาในงานเขียนของ มิเนโกะ อิวาซากิ
(The Geisha’s Identity Construction in Mineko Iwasaki’s Literary Work)
ผู้เสนอบทความ: วชิรกรณ์ อาจคุ้มวงษ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.30 – 15.00 น. สรุปการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร ผู้อำนวยการศูนย์วรรณคดีศึกษา, ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

———————————–

ขอเชิญท่านผู้สนใจสมัครลงทะเบียนเพื่อร่วมงานประชุมฯ โดยใช้แบบฟอร์มต่อไปนี้ และกรุณาส่งใบสมัครทางโทรสาร หมายเลข 02-2184631

ใบสมัคร
การประชุมวิชาการนานาชาติ วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ ครั้งที่ 2
18-19 สิงหาคม 2553
ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………
หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู่ติดต่อ………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท์…………………………………………………………
โทรสาร……………………………………………
E-mail……………………………………………..

ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นที่จะได้รับเอกสารที่จัดทำประกอบการประชุม


จาก: ปกครอง บุ....ง
วันที่: 01/08/53 - 16:24 น.
หัวข้อที่: E932
IP Address: 124.121.115.xxสมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab