ร่วมส่งผลงานสารคดีท่องเที่ยว ความยาวไม่เกิน 5 นาที ภายใต้โครงการ “ท่องเที่ยวไทย วิถีไทย ”
21/11/14

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเรียนเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน ร่วมส่งผลงานสารคดีท่องเที่ยว ความยาวไม่เกิน 5 นาที เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย เข้าประกวด ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 300,000 บาท ภายใต้โครงการ “ท่องเที่ยวไทย วิถีไทย ”

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

1. การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท

1.1 นักเรียน / นักศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี)

1.2 ประชาชนทั่วไป (ไม่จากัดอายุ)

*ทั้ง 2 ประเภทสามารถส่ง ผลงานได้ทั้ง ในนามบุคคลหรือทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน)


2. ผลิตผลงานสารคดีสั้นไม่จากัดรูปแบบ ภายใต้แนวความคิด “ท่องเที่ยวไทย วิถีไทย” ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยผลงานนั้นต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน3. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://www.sendspace.com/filegroup/YWrplDqywtyc8DxpAKYdyw หรือทาง https://www.facebook.com/pages/โครงการประกวดสารคดีสั้น-ท่องเที่ยวไทย-วิถีไทย

โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน (ทุกคนในทีม) โดยในประเภทนักเรียน / นักศึกษาให้ผู้สมัครแนบหนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน / นักศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษามาด้วย แล้วส่งเอกสารทั้งหมดมาพร้อมกับผลงานในรูปแบบ DVD พร้อมกล่องและปก

ส่งผลงานมาที่ ตู้ปณ. 117 ปณจ.พระโขนง กรุงเทพฯ 10110


4. ระยะเวลาการส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 6 ธันวาคม 2557 (ยึดเอาวันที่ประทับบนพัสดุเป็นสาคัญ)


5. หลักเกณฑ์การตัดสิน

5.1 ความรู้, ความเข้าใจ และความถูกต้องของข้อมูล

5.2 ความคิดสร้างสรรค์, เทคนิคการนำเสนอ รวมถึงมุมมองในการถ่ายทอดผลงาน

5.3 ความน่าสนใจในประเด็นการนาเสนอ

5.4 บทสารคดี

5.5 การถ่ายภาพ และการลำดับภาพ


6. ประกาศรางวัลและพิธีมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 (สถานที่จะแจ้งให้มราบในภายหลัง)

ประเภทเงินรางวัล

1. ประเภทนักเรียน / นักศึกษา

- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร

- รางวัลชมเชย 4 รางวัล เงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2. ประเภทประชาชนทั่วไป

- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร

รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 300,000 บาทติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:
ฝ่ายกิจกรรมโครงการฯ
โทรศัพท์: 02-712-4422, 099-228-3868 โทรสาร: 0-2713-5545
Email: thaiwayoflifetourism.shortdoc@hotmail.com
Facebook:
 https://www.facebook.com/pages/
โครงการประกวดสารคดีสั้น-ท่องเที่ยวไทย-วิถีไทย/585140078280280


       สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab